I Organizatorzy konkursu:

 1. Ogólnopolski Klub Szkół Reymontowskich jako Główny Organizator,
 2. Stowarzyszenie „Nasz Reymont”,
 3. Szkoła imienia Władysława Stanisława Reymonta organizująca w danym roku Zlot Szkół Reymontowskich zwana w tym regulaminie Organizatorem,
 4. Fundacja im. Władysława Reymonta w Kanadzie.

II Cele konkursu:

 1. Popularyzacja twórczości laureata literackiej Nagrody Nobla Wł. St. Reymonta.
 2. Rozwijanie uzdolnień i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury polskiej, a w szczególności na dzieła piewcy wsi polskiej.
 4. Promocja młodych talentów.
 5. Poszerzanie wiedzy o życiu i twórczości wspólnego patrona.
 6. Integracja szkół noszących imię Wł. St. Reymonta.
 7. Współpraca z Fundacjami im. Wł. St. Reymonta z Polski i z Kanady

 III Zasady organizacji konkursu:

 1. Konkurs stanowi integralną część corocznego Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich.
 2. Jury każdorazowo powołuje organizator zlotu, przy czym do jego składu zaprasza po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez Ogólnopolski Klub Szkół Reymontowskich, Stowarzyszanie „Nasz Reymont” oraz Fundację im. Wł. Reymonta z Kanady.
 3. Do udziału w Konkursie mają prawo wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych noszących imię Wł. St. Reymonta.
 4. Każda szkoła może zgłosić tylko jednego recytatora w każdej kategorii wiekowej.
 5. W zmaganiach konkursowych nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy byli laureatami konkursu (zdobywcami I Nagrody) w poprzednich edycjach, bez względu na kategorię wiekową.
 6. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych tj. szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.
 7. Uczestnicy Konkursu przygotowują prezentacje wybranych fragmentów utworów Wł. St. Reymonta w czasie od trzech do pięciu minut. Za przekroczenie czasu będą odejmowane punkty.
 8. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy konkursu przed jego rozpoczęciem dostarczają podpisane przez wskazane osoby zobowiązanie, które stanowi załącznik do regulaminu. Podpisanie tego zobowiązania jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 9. Jury ocenia prezentacje konkursowe wg przyjętych kryteriów.
 10. Zdobywcy   pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrody. Główną nagrodą konkursu w każdej kategorii jest udział w Finale Konkursu Recytatorskiego im. Marii i Czesława Sadowskich, organizowanym przez fundację im. Władysława Reymonta z Kanady.
 11. Do Kanady udają się laureaci I nagrody oraz jako opiekun laureata dyrektor szkoły, z której jest laureat lub osoba oddelegowana przez dyrektora .
 12. Nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w obu kategoriach funduje Stowarzyszenie         „ Nasz Reymont”, a za miejsce trzecie Szkoła organizująca Zlot Szkół Reymontowskich
 13. Szkoła-Organizator w porozumieniu z Przewodniczącą Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich przygotowuje i przesyła do wszystkich szkół noszących imię Władysława Stanisława Reymonta w Polsce drogą elektroniczną następujące informacje:
 • Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”. 
 • Kartę zgłoszenia do konkursu.
 • Zobowiązanie szkoły.
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu każdorazowo należy do organizatorów konkursu.

IV Zasady przeprowadzenia konkursu:

 1. Konkurs ma charakter dwuetapowy (po eliminacjach szkolnych przeprowadzonych zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem) – etap pierwszy- ELIMINACJE, etap drugi –FINAŁ.
 2. Pierwszy etap to ELIMINACJE wstępne, podczas których Komisja Konkursowa na spotkaniu bez obecności publiczności, kwalifikuje uczestników do wystąpienia w finale.
 3. Termin pierwszego etapu prac Komisji Konkursowej ustala dyrektor szkoły, która w danym roku organizuje konkurs. Do zadań dyrektora szkoły należy również zorganizowanie obsługi technicznej i organizacyjnej pracy Komisji Konkursowej, w tym m.in. zebranie zgłoszeń na konkurs, sporządzenie dla każdego członka Komisji Konkursowej INDYWIDUALNYCH KART PUNKTACYJNYCH każdego uczestnika, sporządzenie dla każdego uczestnika KARTY OCENY ZBIORCZEJ, sporządzenie PROTOKÓŁU obrad Komisji Konkursowej na pierwszym i na drugim etapie konkursu.
 4. Każdy członek Komisji Konkursowej ma określoną ilość punktów w poszczególnych kryteriach i, w zależności od swego uznania, przyznaje każdemu uczestnikowi liczbę punktów, wpisując je przy odpowiednim kryterium na INDYWIDUALNEJ KARCIE PUNKTACYJNEJ uczestnika. Następnie sumuje punkty, ustala ewentualne punkty ujemne w przypadku przekroczenia limitu czasu i podpisuje kartę.
 5. Kryteria oceny wystąpień uczestników są następujące:
 • znajomość tekstu – płynne wygłaszanie wybranego fragmentu prozy, bez pomyłek, powtórzeń, błędów (1-5)
 • dobór tekstu – dopasowanie tekstu do możliwości wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu uczestnika (1-3)
 • kultura mowy – słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność wymowy i akcentowania (1-5)
 • interpretacja – ekspresja i wyrazistość, wyczucie frazy, właściwe zastosowanie pauzy (1-8)
 • – osobowość wykonawcy, umiejętność skupienia na sobie publiczności, zastosowanie adekwatnych środków teatralnych oraz odpowiedni wizerunek. Prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne: element ruchu, rekwizyt, gest sceniczny, co może znaleźć odzwierciedlenie w ocenie ogólnego wyrazu artystycznego.   (1-5)
 1. Czas trwania wystąpienia jest mierzony przez komisję za pomocą stopera i w razie przekroczenia ustalonego limitu Komisja Konkursowa przyznaje punkty ujemne wg zasady:
 • przekroczenie od 30 do 60 sekund uczestnik jest ukarany 1 punktem ujemnym,
 • przekroczenie od 61 do 90 sekund uczestnik jest ukarany 2 punktami ujemnymi,
 • przekroczenie od 91 do 120 sekund uczestnik jest ukarany 3 punktami ujemnymi,
 • przekroczenie powyżej 121 sekund uczestnik jest ukarany 4 punktami ujemnymi.
 1. Wypełniona Indywidualna karta punktacyjna uczestnika jest niezwłocznie przekazywana do będącego członkiem Komisji Konkursowej bez prawa głosu Sekretarza konkursu, który wpisuje przyznane punkty do KARTY OCENY ZBIORCZEJ uczestnika, dokonuje zsumowania punktów, przy uwzględnieniu ewentualnych punktów ujemnych za przekroczenie czasu wystąpienia, podpisuje kartę i przekazuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
 2. Punktacja poszczególnych członków Komisji Konkursowej w obu etapach konkursu, ujawniana jest po finale konkursu na pisemny, uzasadniony wniosek uczestnika, a wynik ogólny, jest jawny.
 3. W każdej kategorii wiekowej do finału przechodzi 3 uczestników, którzy uzyskali za swoje wystąpienie najwięcej punktów. O liczbie osób zakwalifikowanych decyduje w porozumieniu z Komisją Konkursową Przewodniczący Komisji Konkursowej.
 4. Przewodniczący Komisji Konkursowej informuje uczestników konkursu o wynikach eliminacji i zaprasza uczestników z najwyższą punktacją do uczestnictwa w FINALE.
 5. FINAŁ Konkursu odbywa się w formie przesłuchania w obecności publiczności.
  O kolejności wystąpień decyduje Komisja Konkursowa.
 6. Uczestnicy FINAŁU mogą prezentować te same wystąpienia co na I etapie eliminacjach konkursu.
 7. Kryteria, punktacja i sposób postępowania Komisji Konkursowej jest analogiczny jak podczas I etapu zmagań konkursowych.
 8. Prezentacji uczestnika i jego repertuaru dokonuje osoba prowadząca Konkurs. Czas prezentacji uczestnika nie jest wliczany do czasu prezentacji tekstu konkursowego.
 9. O zwycięstwie w Konkursie decyduje ilość zdobytych punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów odrzucamy najniższą punktację u obu recytatorów, a jeżeli to nie wyłoni zwycięscy podobnie postępujemy z najwyższą punktacją. Jeżeli zastosowanie tej procedury nie wyłoni laureata ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

V Informacje końcowe:

 1. Dokumenty konkursowe będą zdeponowane i zarchiwizowane w szkole, w której odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”.
 2. Organizacją następnej edycji Zlotu i Konkursu w roku parzystym zajmuje się szkoła laureata szkoły ponadpodstawowej. W roku nieparzystym przywilej ten przypada szkole podstawowej. W sytuacjach nadzwyczajnych przywilej ten można ten przekazać innej szkole.
 3. Każdy uczestnik konkursu udziela organizatorowi zezwolenia na korzystanie z jego wizerunku w celu promocji konkursu. W przypadku osoby małoletniej zgody udziela rodzic lub opiekun prawny.
 4. Koszt wylotu do Kanady i ubezpieczenie turystyczne zabezpiecza/finansuje Organ Prowadzący szkołę.
 5. Koszt pobytu w Kanadzie pokrywa Fundacja im. W. Reymonta z Kanady.
 6. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Naruszenie przez uczestnika postanowień regulaminu może spowodować wykluczenie go z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmują Organizatorzy.

                                                                                                    

                                                                                                           Organizatorzy