TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA

Najnowsze zdjęcia

MKZ II

Aktualności

4 Lipca

Drukuj PDF

Dnia 4 lipca 2014 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych już po raz trzeci z rzędu miała miejsce szczególna uroczystość. W dniu tym odbyło się oficjalne otwarcie trzeciej edycji obozu językowego English Camp 2014, na którym dzieci i młodzież z okolicznych szkół może podszkolić się w praktycznym posługiwaniu się językiem angielskim pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli zza oceanu. Po odśpiewaniu hymnów narodowych Polski i USA nastąpiło powitanie zaproszonych gości wśród których byli miedzy innymi Pani Anna Wojtysiak w imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Pan Mieczysław Krawczyk w imieniu Starosty Powiatu Kłodzkiego, Pani Urszula Król – Kierownik Referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich Urzędu Gminy Nowa Ruda, Pani Marzena Gołębiowska – z tygodnika Noworudzianin, Pan Mirosław Awiżeń – redaktor naczelny z tygodnika „Brama – Gazeta

Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej”.

Tegoroczną kadrę nauczycieli zza oceanu stanowią:

Jim Kongshang

Eric Strand

Gina Lewandowski

Eric Lewandowski

Ashley Nichols

Carolyn Egan

Edyta Ćwiok

Kate Myers

Linda KArlen

Ian Elliott

Podczas tej szczególnej uroczystości przedstawiono genezę powstania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, która była aktem prawnym autorstwa m.in. Thomasa Jeffersona, uzasadniającym prawo Trzynastu Kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III. Ogłoszono ją 4 lipca 1776 w Filadelfii podczas II Kongresu Kontynentalnego. Następnie przyszedł czas na uroczyste zawieszenie flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki i przekazanie flagi stanu Wisconsin, która powiewała nad stanowym kapitolem, z inicjatywy senator Shelia Harsdorf ,  na cześć Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie dnia 15 kwietnia 2014. Dyrektor ZSA w Bożkowie  Pan Józef Kochniarczyk podziękował wszystkim za organizację i udział w kolejnej edycji tego obozu oraz złożył wolontariuszom ze Stanów Zjednoczonych życzenia z okazji ich święta. Głos zabrał także Jim Kongshang, który W imieniu amerykańskich nauczycieli  na obozie językowym English Camp 2014 podziękował gospodarzom, rodzicom uczniów i  samym uczestnikom obozu, którzy, jak stwierdził,  sprawili, że nasi amerykańscy goście czują się mile widziani w naszej szkole i w Polsce. Równocześnie wyraził nadzieję, że tak wspaniała inicjatywa, w której bierze osobiście udział już po raz trzeci, doczeka się kolejnych edycji w nadchodzących latach. 

Nie zabrakło także słów podziękowania ze strony uczestników obozu English Camp-Bożków 2014 i upominków wręczonych naszym amerykańskim przyjaciołom.

Na zakończenie uroczystości przyszedł czas na wystąpienia  Marta Świstowska, Natalia Maślanka pan Michał Kubat i nasz gość Iana Elliotta, którzy wykonali utwór muzyczny. Także amerykańscy wolontariusze przygotowali utwór zespołu Bon Jovi, którego wykonanie sprawiło miłą niespodziankę zgromadzonym na uroczystości. Po uroczystości zaproszony wszystkich na poczęstunek. Nie zabrakło tortu w kształcie Amerykańskiej flagi owoców i słodyczy na pięknie udekorowanych stołach, przygotowanych przez Panią Joannę Dziadosz i Karolinę Nowak. Obóz trwający od 30 czerwca do 18 lipca to niespotykana okazja dla wielu uczniów ZSA i okolicznych szkół gimnazjalnych i podstawowych do kontaktu z żywym językiem angielskim, który na pewno przyda im się w przyszłości. Tymczasem ponad siedemdziesięciu uczestników obozu językowego English Camp 2014 poprzez naukę i zabawę szlifuje swój angielski, w klasach i na obiektach sportowych ZSA BOŻKÓW. Pytani o wrażenia uczniowie, zapewniają, że są zadowoleni z pobytu i na pewno w przyszłym roku wezmą udział w kolejnej edycji English Camp. 

Zakończenie roku szkolnego w ZSA w Bożkowie

Drukuj PDF

27 czerwca br rozległ się ostatni w tym roku szkolnym dzwonek w ZSA w Bożkowie. W uroczystej akademii, przygotowanej przez Samorząd Uczniów i Słuchaczy, udział wzięli Dyrekcja, grono pedagogiczne, pozostali pracownicy szkoły, Rodzice oraz społeczność uczniowska. Na początku głos zabrał Pan Dyrektor Józef Kochniarczyk, który życzył uczniom udanego wypoczynku i podziękował wszystkim pracownikom szkoły za mijający rok szkolny. Koniec roku szkolnego to czas nagradzania za szczególne osiągnięcia. Uczniom wyróżniającym się w nauce wręczono nagrody książkowe, a ich Rodzicom listy gratulacyjne. Pan Burzyński wręczył awanse na kolejne stopnie w klasach mundurowych. Nauczyciele wychowania fizycznego podziękowali uczniom za sukcesy sportowe, a opiekun Samorządu Uczniów i Słuchaczy ­ za aktywny udział w życiu szkoły. Koniec roku szkolnego to także czas podsumowań. W tym celu zespół projektowy przedstawił w kilku zdaniach relacje z pobytu uczniów na praktykach w Niemczech w ramach projektu ,,Lepszy w zawodzie, bardziej mobilny w życiu – zagraniczne praktyki uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie” oraz podsumował w/w projekt. W kolejnej części uroczystości uczniowie oraz Rodzice podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za trud wkładany w nauczanie i wychowanie uczniów. Po części oficjalnej czas umilił wszystkim krótki występ artystyczny w wykonaniu uczennic klasy ITAK oraz Pana Michała Kubata. Po zakończeniu akademii uczniowie udali się na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.

Do zobaczenia we wrześniu :)

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Drukuj PDF

W Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, w roku szkolnym 2014/2015,  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, na podst. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc realizowana będzie w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach  III technikum oraz zasadniczej  szkoły zawodowej

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania będą objęci także uczniowie:

• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

  • dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej do kwoty 390 zł.
  • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej do kwoty 390 zł.
  • dla uczniów klasy III szkoły technikum do kwoty 445 zł.
  • dla uczniów niepełnosprawnych technikum do kwoty 445 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych tj.

 539 zł na osobę w rodzinie oraz uczniów pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, w których występują sytuacje  określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze,  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna), z wyłączeniem uczniów klasy  I szkoły podstawowej.

W przypadku uczniów niepełnosprawnych nie obowiązuje kryterium dochodowe. Zamiast oświadczenia o dochodach należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dofinansowanie zakupu podręczników, do wysokości wartości pomocy, nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, którym  jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek lub paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.


Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.