TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA

Najnowsze zdjęcia

MKZ II

Aktualności

UWAGA !!

Drukuj PDF

UWAGA!Przypominamy uczniom I klasy mundurowej (technik agrobiznesu) o konieczności podania wymiarów (pas, klatka, wzrost) oraz o obowiązkowych wpłatach w wysokości 50 zł. Ostateczny termin to 20. lipca. Przypominamy też o obowiązkowym spotkaniu uczniów klas mundurowych 26. sierpnia o godz. 10:30.

Konkurs artystyczny Życie i twórczość Władysława Stanisława Reymonta

Drukuj PDF

Regulamin

Wyprawka 2015

Drukuj PDF

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 W Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, w roku szkolnym 2015/2016,  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Pomoc realizowana będzie w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w: klasach IV technikum. Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania będą objęci także uczniowie:

• słabowidzący,

• niesłyszący,

• słabosłyszący,

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej

Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych tj. 574 zł na osobę w rodzinie oraz uczniów pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, w których występują sytuacje określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze,  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna). W przypadku uczniów niepełnosprawnych nie obowiązuje kryterium dochodowe. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2015 będzie wynosić do kwoty: 445 zł. dla uczniów technikum; do kwoty 390 zł. dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 01.09.2015 r. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: - zaświadczenie/a o wysokości dochodów - dowód zakupu podręczników W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i oświadczeń o dochodach należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z rodziny, której dochód na osobę w rodzinie przekracza 574 zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. Z uzasadnienia powinno wynikać jaka z okoliczności określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występuje w rodzinie.